arrow_upward
Col·legiacio

1a Col·legiació

Sol·licitud 1a Col·legiació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA COL·LEGIACIÓ:

  • Sol·licitud de col.legiació

  • Fotocòpia compulsada en original del resguard de pagament del títol

  • Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col.legi

  • 1 fotografia mida carnet

  • Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis o en cas de banca online, certificat del banc on figura el nom del titular i el codi IBAN) OBLIGATORIQUOTES COL·LEGIALS:
  • Primera col·legiació 74,00 euros (matrícula 2020 per als nous graduats 50% de descompte)
  • Quota col·legial 2020: semestre 112,68 euros
  • Assegurança de Responsabilitat Civil anual 8,49 euros

El pagament s'ha de fer per transferència bancaria al Banc de Sabadell número de compte codi IBAN ES29 0081.0086.00.0001307534 (en aquest cas és Imprescindible portar l'original del pagament)HORARI DE COL·LEGIACIONS

Estiu 2020: consultar manual 1a col·legiació