arrow_upward
Col·legi

Trasllat Expedient

Sol·licitud Col·legiació per Trasllat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA COL·LEGIACIÓ- TRASLLAT:
  • Fotocòpia compulsada en original del títol o resguard de pagament del títol
  • Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col·legi
  • 1 fotografia mida carnet
  • Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis, on figura el nom del titular i el codi IBAN) OBLIGATORI
QUOTES COL·LEGIALS:
  • Quota col·legial 2018: cada semestre 112,68 euros
  • Assegurança de Responsabilitat Civil 8,49 euros quota ANUAL

El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit en el moment de la col·legiació o per transferència bancaria al Banc de Sabadell número de compte codi IBAN ES29 0081.0086.00.0001307534

HORARI DE COL·LEGIACIONS :

- De dilluns a dijous de 9 a 13:00 h. i de 15 a 18 h. Divendres de 9 a 13:00 h.

- De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 14 h.