Infermer/a docent per Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària

País:
España
Província:
GIRONA
Ciutat:
GIRONA
Empresa:
SERSA SCCL
Persona de Contacte:
Sílvia Moliner
Telèfon:
972214343
Adreça electrònica:
silvia@sersaonline.com
Plaça vacant:
Infermer/a docent per Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària
Estudis:
Diplomatura en infermeria
Experiència:
mínima d’1 any
Tipus de contracte:
Temporal per servei
Jornada laboral:
a concretar a l'entrevista
Sou:
a concretar a l'entrevista
Observacions:
. Competència docent: Caldrà estar en possessió d’algun dels següents requisits:rn- Certificat de professionalitat de Formador Ocupacional rn- Certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l’Ocupació.rn- La formació en metodologia didàctica de formació professional per adults serà equivalent a qualsevol dels dos Certificats de Professional abans esmentat, sempre que aquesta formació s’hagi realitzat fins al 31/12/2013.rnDels requisits abans esmentat, quedaran exempts:rn- Qui estigui en possessió de la titulació universitària oficial de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia, o d’un títol universitari oficial de Postgrau en els àmbits citats.rn- Qui estigui en possessió d’una titulació oficial diferent a les indicades en el paràgraf anterior i que, a més, es trobin en possessió del Certificat d’Aptitud Pedagògica o dels títols professionals d’Especialització Didàctica i el certificat de Qualificació Pedagògica. Així mateix, estaran exempts qui acrediti la possessió del Màster Universitari habilitant per l’exercici de les professions regulades de professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i qui acrediti la superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència, no puguin realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera de RD 1834/2008.rn- Qui acrediti una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims 7 anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.rnrnPLACES A COBRIR:rnGirona, Blanes, Figueres i Rosesrn