Del 15 de juliol al 15 de setembre de 2022
DURADA:  2 mesos

Termini: del 15 de juliol al 15 de setembre de 2022, ambdós inclosos

 

Oberta la convocatòria per formar part de la Comissió Deontològica del COIGI

Sala de treball infermeres
Sala de treball infermeres

Es poden presentar totes les col·legiades i els col·legiats del COIGI que estiguin al corrent del pagament de les quotes col·legials i que no tinguin cap sanció professional oberta.

Funcions principals de la Comissió Deontològica

  1. Assessorar i  emetre informes sobre qüestions relacionades amb la pràctica professional, que sigui sotmeses a la Comissió deontològica.
  2. Promoure iniciatives de formació i informació, referides a qüestions deontològiques i relacionades amb la ètica professional.
  3. Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius, quan siguin requerits per la Junta de govern o per qualsevol autoritat.
  4. Emetre informes sobre totes les consultes que formuli la Junta de Govern.

Procés de selecció

Presentació de les i els candidats interessats des del 15 Juliol de 2022 al 15 de setembre ambdós  inclosos.

Els i les candidates interessades han d’enviar en el període establert un correu electrònic a coigi@coigi.cat amb l’assumpte “CANDIDATURA COMISSIÓ DEONTOLOGICA” on consti quin és el seu interès i motivació en formar part de la comissió deontològica del COIGI.

Al finalitzar el període de presentació de candidatures, la Junta de Govern del COIGI convocarà una  assemblea extraordinària col·legial d’acord amb l’article 16 dels Estatuts col·legials amb quinze dies d’antelació a la data de la reunió i serà publicada en els mitjans de comunicació disponibles en el COGI.

Els i les candidates que hagin fet constar el seu interès, hauran de presentar la seva candidatura el dia de l’assemblea, presentant breument la seva trajectòria professional, motivació i formació durant cinc minuts davant de l’assemblea per tal de que tots els i les col·legiades presents puguin tenir la informació necessària per procedir a la votació. 

Els sis membres de la Comissió Deontològica seran escollits per votació anònima en l’assemblea extraordinària col·legial.

Un cop formada la comissió es publicaran en la pàgina web del COIGI els noms de les persones escollides per formar part de la Comissió Deontològica.

Autoria fotografia: Ariadna Creus i Àngel García, i l’origen, Banc d’Imatges Infermeres