×

Cens col·legial

Base de dades col·legial

Consulta si la infermera o l'infermer està col·legiada/t:

Consulta-ho aquí

En el cas de no trobar-la inscrita, poseu-vos en contacte amb el COIGi per garantir que, efectivament, no està col·legiat/ada al COIGi.

Es pot donar el cas que un/a infermer/a treballi esporàdicament a la demarcació de Girona sense estar col·legiat al COIGi ja que no és aquest el seu lloc de treball principal. També pot donar-se el cas que sigui una auxiliar d'infermeria.

Aquest llistat s'actualitza cada mes.
Us recordem que, perquè consti en aquest llistat el vostre lloc de treball, s'ha de comunicar al col.legi.

 

Registre de Societats

El Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona es constitueix en compliment de la previsió establerta a l’article 8.4 i de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.

La finalitat d’aquest registre serà la d’incorporar en el mateix aquelles societats professionals que, en els terminis previstos en la normativa vigent, es constituïen per a l’exercici en comú de l’activitat professional mèdica.

La seva regulació es regirà per les disposicions contingudes en aquest Reglament, pels Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona , per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, així com per les restants disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Descarrega Reglament del Registre de Societats Professionals

Descarrega Registre de Societats Professionals