×

Estatuts col·legials

Els Estatuts col·legials, actualment vigents, es van aprovar per la Resolució JUST/1118/2010, de 12 d'abril de 2010 i les Resolucions de modificació dels Estatuts del COIGI, de 3 de març (DOGC núm. 7597, publicat el 12/04/2018) i de data 21 de desembre (DOGC 8597, publicat el 7/01/2022)