×

Correspondència títol de diploma a grau

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar amb data 30 de novembre de 2015, la resolució de l'acord del Consejo de Ministros del 30 d'octubre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) del Títol Universitari Oficial de Diplomat en Infermeria. És a dir l'equivalència als títols de grau i que suposa passar a ser adscrits amb els mateixos drets i efectes que l'actual títol de Grau en Infermeria.

Documentació necessària:

Una signatura digital en format DNI electrònic o altre certificat digital.
Títol de la diplomatura 

També et pots descarregar la Resolució del BOE, imprimir-la i guardar-la juntament amb el teu títol.