×

Normativa cursos

INFORMACIÓ GENERAL DELS CURSOS

1.- Es podran inscriure als cursos organitzats pel Col·legi oficial d’infermeres/rs de Girona (a partir d’ara COIGI) tots els col·legiats i les col·legiades a Girona i que estiguin al corrent del pagament de les quotes col·legials.
Els cursos estan subvencionats el 70 % pel col·legi.
Els no col·legiats/ no col·legiades a Girona i altres professionals es podran inscriure els 5 darrers dies de les inscripcions amb el formulari del COIGI sempre i quan quedin places disponibles i hauran d’abonar la totalitat del curs.
El COIGI valorarà quin perfil professional pot accedir als diferents cursos.
2.- Els cursos multidisciplinaris estan adreçats a totes les persones interessades en els temes impartits i el COIGI fixarà el preu, tant per als col·legiats i les col·legiades com per als no col·legiats/no col·legiades.
3.- Pel bon funcionament del cursos presencials es demana la puntualitat.
4.- Pels cursos organitzats per aquest COIGI es sol·licita l’acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA

1.- Les inscripcions es faran a la web del COIGI emplenant el formulari corresponent. Si el curs té un cost d’inscripció aquest s’haurà d’abonar a l’hora de fer la sol·licitud mitjançant pagament online.
2.- Les places són limitades i amb un nombre mínim d’alumnes per poder realitzar el curs.
3.- En el cas que la persona interessada vulgui anul·lar la inscripció, se li retornarà la totalitat de l’import de la matrícula si es sol·licita com a mínim 15 dies abans de començar el curs, descomptant els tràmits de gestió (10 euros).
Es retornarà el 20% si es sol·licita 7 dies abans de començar el curs descomptant prèviament les despeses de gestió.
En cas de causes justificades es retornarà l’import total de la matrícula descomptant els tràmits de gestió (10 euros). Per tal de poder gaudir d’aquest retorn s’haurà de presentar un justificant oficial que ho acrediti.
No es retornarà l’import de la matrícula si es sol·licita en menys de 7 dies abans de començar el curs, excepte en cas de causes justificades que es retornarà l’import de la matrícula descomptant els tràmits de gestió (10 euros). Per tal de poder gaudir d’aquest retorn s’haurà de presentar un justificant oficial que ho acrediti.

ASSISTÈNCIA ALS CURSOS

1.- Els alumnes tindran l’obligació de signar el full de control d’assistència que estarà a la seva disposició a l’aula de formació.
2.- CURSOS GRATUÏTS: en cas de no assistir o no finalitzar el curs per causes NO justificades, es penalitzarà amb UN ANY natural sense poder realitzar cursos al COIGI.
3.- CURSOS DE PAGAMENT: En cas de no assistir o no finalitzar el curs per causes NO justificades es penalitzarà amb 6 MESOS naturals sense poder realitzar cursos al COIGI.

CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA

1.- Per tal d’aconseguir el certificat corresponent de les formacions presencials, serà indispensable haver assistit al 80% de les classes. En el cas dels cursos online s’haurà d’assolir el percentatge marcat per la plataforma del curs.
2.- El compliment de les normes exposades al punt anterior donaran dret a obtenir un certificar acreditatiu d’assistència al curs.
3.- L’expedició del certificat és facultat del COGI o l’empresa que acrediti el curs el qual el segellarà i enregistrarà.