1 TECNIC/A SALUT PUBLICA (exp. num. SABS 1305-028/2023)

País:
España
Província:
Vielha
Ciutat:
Vielha
Empresa:
Servici Aranes de Bienestar e Salut
Persona de Contacte:
María Angels Borras Hurtado
Telèfon:
973643140
Adreça electrònica:
cv@aransalut.com
Plaça vacant:
1
Estudis:
1 TECNIC/A SALUT PUBLICA (exp. num. SABS 1305-028/2023)
Tipus de contracte:
Funcionario/a
Jornada laboral:
Jornada Completa
Observacions:
BOP Número 85 rnButlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 3 de maig de 2023 rnNúmero de registre 3609 CONSELH GENERAU D’ARAN rnAnonci deth Servici Aranés de Benèster e Salut, sus era aprobacion des bases deth concors-oposicion entà provedir en regim de foncionari de carrèra ua plaça de tecnic/a de salut publica (exp. num. SABS 1305-028/2023).rnrnBOE Lúnes 28 de agosto de 2023 Sec.II.B. Pág. 120807rn18726 Resolución de 22 de agosto de 2023, del Consejo General de Arán (Lleida), rnOrganismo Autónomo Servicio Aranés de Bienestar y Salud, referente a la convocatoria para proveer una plaza.rnrnDiari Oficial de la Generalitat de CatalunyarnNúm. 8987 - 25.8.2023rnCVE-DOGC-A-23229023-2023rnADMINISTRACIÓ LOCAL rnCONSELL GENERAL D`ARANrnSERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT rnrnANUNCI relatiu a la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició per proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut pública (exp. SABS 1305-028/2023).rnrnAl Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 85 de data 3 de maig de 2023 s'han publicat les bases que regiran el procés selectiu per concurs-oposició per a proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut publica [exp. núm. SABS 1305-028/2023] i la constitució d'una borsa d'aquesta categoria. Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 138 de data 17 de juliol de 2023 s'ha publicat la convocatòria d'aquest procés, amb anunci de correcció d'un error al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 145 de data 26 de juliol de 2023, núm. d'edicte 6585.rnrnEl termini de presentació de sol·licituds és de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la darrera de les publicacions de l'extracte de l'anunci de referència de la convocatòria en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estadorn. rnLa resta d'anuncis relacionats amb aquest procés de selecció es publicaran al tauler d'anuncis de la Corporació i a https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103980001 (e-tauler). rnrnVielha, 17 d'agost de 2023rnMaria Vergés PérezrnPresidenta de l'organisme (23.229.023)rnrn