Responsable Higienicosanitari/a

País:
Espanya
Província:
Girona
Ciutat:
Palafrugell
Empresa:
Fundació Palafrugell Gent Gran
Persona de Contacte:
Dolors Margarit
Telèfon:
972609239
Adreça electrònica:
dmargarit@ssibe.cat
Plaça vacant:
1
Estudis:
Grau Infermeria
Experiència:
àmbit geriatria
Tipus de contracte:
indefinit
Jornada laboral:
completa
Observacions:
La Fundació Palafrugell Gent Gran, entitat titular de la residència assistida i del centre de dia Palafrugell Gent Gran, fundació de caràcter benèfic, de tipus assistencial, social, sense ànim de lucre amb finalitat d’atenció social en règim d’internament i diürn a la gent gran en l’àmbit del terme municipal de Palafrugell.rnrnDisposa de 150 places de Residència Assistida -114 de les quals estan concertades amb la Direcció General de l’autonomia personal i la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies- i 40 places de Centre de Dia -25 d’elles concertades amb la Direcció General de l’autonomia personal i la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-.rnrnNecessita incorporar al centre Residència Assistida i Centre de Dia Palafrugell Gent Gran un/a responsable higienicosanitari/a. rnrnS’OFEREIX:rnrn• Contractació laboral indefinida a dedicació completa, com a Responsable Higienciosanitari/a.rn• Sou segons X Conveni Col•lectiu de Treball d’Establiments Sanitaris d’Hospitalització, Assistència, Consulta i Laboratoris d’Anàlisis Clíniques.rn• Incorporació immediata.rn• Programa actiu de formació continuada i reciclatge.rnrnREQUISITS:rnrn• Diplomatura/Grau en Infermeria. rn• Es poden presentar les persones que disposin de diplomatura/grau d’altres àmbits sanitaris que disposin d’experiència i coneixements en atenció geriàtrica. rnrnES VALORARÀ:rnrn• Experiència en Àmbit residencial i/o Atenció Sociosanitària.rn• Orientació a l’usuari.rnrnPerfil professionalrn• Capacitat d’organització del propi treball i del de l’equip.rn• Optimització dels recursos disponibles.rn• Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat i voluntat de millora.rn• Discreció i bon tracte humà.rn• Capacitat de comunicació amb l’equip de treball, usuaris i familiars.rn• Adaptació a la resolució de problemes, i a la presa de decisions de forma àgil i eficaç.rnrn rnrnrnFUNCIONSrnrn• Compartirà la responsabilitat amb el/la director/a tècnic/a.rn• Supervisió de l'equip assistencial i no assistencial i organització de tasques segons necessitats.rn• Afavorir la cohesió de l'equip interdisciplinari.rn• Coordinació amb altres serveis i àmbits assistencials (Atenció Primària, hospital i sociosanitari).rn• Proporcionar el material i equipament necessari per oferir un bon servei a cada residentrn• Garantir la correcta organització i administració dels medicaments. rn• Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels residents i seguiment de la seva aplicació.rnrnTERMINI DE PRESENTACIÓ: 22 de gener de 2021.rnrnCANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: rnrnEntra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat, carta de motivació, còpia de la titulació i certificació de les accions formatives detallades en el currículum –tot en un sol document .pdf (màxim 20MB). rnReferència: PFGG-RESPHSrn