Tècnic/a de suport de planificació, compra i avaluació de la Unitat de Projectes Assistencials de la Regió Sanitària de Girona

País:
España
Província:
Girona
Ciutat:
Girona
Empresa:
Servei Català de la Salut
Persona de Contacte:
Joan Blasco
Telèfon:
93 403 87 96
Adreça electrònica:
borsatreball@catsalut.cat
Plaça vacant:
Tècnic/a de suport de planificació, compra i avaluació de la Unitat de Projectes Assistencials
Estudis:
Títol universitari de diplomatura o de grau universitari equivalent al nivell MECES 2 (mínim 180 crèdits ECTS), preferenment en ciències de la saut.
Experiència:
Experiència prèvia en la gestió de serveis sanitaris.
Tipus de contracte:
Relleu
Jornada laboral:
37,5h
Sou:
28.866,60 € bruts/anuals
Observacions:
Funcions:rn- Donar suport tècnic a la implantació d’actuacions i mesures d’ordenació de recursos, en l’àmbit de la planificació, compra irnavaluació de serveis sanitaris.rn- Elaborar informes tècnics d’anàlisi de situació, implantació i avaluació d’actuacions sanitàries.rn- Donar suport tècnic a l’establiment de paràmetres per a la formalització de la contractació de serveis sanitaris, així com al seurnseguiment.rn- Gestionar i dur-ne l’explotació de dades sanitàries i indicadors de salut.rn- Donar suport tècnic a les direccions de sector d’acord amb la unitat d’adscripciórnrnRequisits:rn- Títol universitari de diplomatura o de grau universitari equivalent al nivell MECES 2 (mínim 180 crèdits ECTS).rn- Experiència prèvia en la gestió de serveis sanitaris.rn- Experiència prèvia el tractament de dades i indicadors de salut.rn- Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.