INFERMERA/INFERMER ESPECIALISTA EN SUPORT ONCOLÒGIC del CENTRE K?LIDA SANT PAU

País:
España
Província:
Barcelona
Ciutat:
BARCELONA
Empresa:
Fundació privada Kalida
Persona de Contacte:
JOAN REVENTÓS
Telèfon:
930502323
Adreça electrònica:
joan.reventos@fundaciokalida.org
Plaça vacant:
1
Estudis:
DIU + Màster i /o Postgrau en Infermeria Oncològica.
Experiència:
+ 5 anys infermeria onco-hematològica en entorns hospitalaris
Tipus de contracte:
INDEFINIT
Jornada laboral:
completa
Sou:
35.000
Observacions:
- El/la professional serà membre d'un equip multidisciplinari, liderat pel / per la Coordinador/a del Centre, que té com a objectiu proporcionar a les persones afectades pel càncer, així com els seus familiars, amics i/o cuidadors el programa integral de suport emocional, pràctic i social de la Fundació Kalida d'acord amb les polítiques i procediments de l’entitat.rn- Co-liderarà l’elaboració del pla de treball anual del àrea de suport pràctic i definirà els seus objectius personals, sota la supervisió i aprovació del / de la Coordinador/a del Centre Kalida.rn- Es co-responsabilitzarà d'assegurar que les persones que visitin sense cita prèvia (apropa’t/drop-in) el Centre Kalida se sentin benvingudes, especials i valorades com a individus, i que percebin que les seves preocupacions han estat escoltades i enteses.rn- Crearà les condicions per a mantenir relacions fluides, estables i continuades amb les persones que accedeixen al Centre, per tal d’identificar les preocupacions que tenen relacionades amb el càncer i/o necessitats dels / de les visitants i suggerir possibles suports, ja siguin emocionals, pràctics o socials (o una combinació de tots tres) que el programa psicosocial de la Fundació Kalida pot oferir.rn- Es coordinarà de forma permanent amb la resta de l’equip multidisciplinari per tal de facilitar i permetre que totes les persones que busquen suport tinguin accés als aspectes més apropiats, en cada cas, del programa de suport psicosocial de Kalida, essent especialment responsable de que tot l’equip professional mantingui l'ambient de benvinguda, acollida i acompanyament permanent que el Centre Kalida ha d’oferir en tot moment.rn- Contribuirà als components psicosocials i psico-educatius, essent la persona que ha de garantir el correcte desplegament, execució, supervisió, seguiment, monitoreig i avaluació del programa de suport pràctic del Centre Kalida que inclou, entre d’altres, les activitats de relaxació, gestió de l'estrès així com la facilitació i dinamització dels grups de suport i xarxes relacionals de persones amb càncer, familiars, amics i/o cuidadors.rn- Implementarà les polítiques, procediments i directrius de la Fundació Kalida que afectin a la seves responsabilitats i/o àrees de treball per garantir la correcta execució del programa del Centre Kalida. Es comprometrà a aportar el seus coneixements i expertesa pel tal d’efectuar canvis i/o millores en el programa de suport pràctic de Kalida.rn- Participarà en la realització de les auditories i avaluacions anuals, internes i/o externes, de la provisió del programa integral de suport psicosocial així com a avaluar la satisfacció de les persones amb càncer i el seu entorn que se’n hagin beneficiat.rn- Es responsabilitzarà de mantenir els recursos i materials de la seva àrea actualitzats, en bon estat i correctament localitzats i arxivats. En especial, serà responsable de la biblioteca del Centre així com de proposar la inclusió i/o adquisició de nous recursos i/o literatura informativa per a que les persones que visitin el Centre Kalida tinguin accés a informació contrastada, fiable i basada en la evidència científica.rn- Mantindrà els registres de persones, activitats, tallers, cursos, grups, sessions, etc..., sota la seva responsabilitat i/o àrea de treball actualitzats tal com marquen les polítiques, procediments i directrius de la Fundació Kalida.rn- Participarà en la promoció i/o sensibilització tant del Centre com del programa de suport integral de Kalida, per aconseguir la implicació i suport de les comunitats locals, per tal de facilitar l'accés de les persones afectades pel càncer, els seus familiars, amics o cuidadors.rn- Contribuirà en l’impuls de les investigacions i desenvolupament de programes, projectes i activitats de la Fundació ja sigui a nivell local com amb els aliats de la Fundació Kalida a nivell internacional.rnrnREQUISITS ESPECÍFICS DE LA POSICIÓrn- Experiència, coneixements i habilitats demostrables en relació al suport a persones amb càncer i els seus entorns personals tan a nivell d’atenció individual com en grup.rn- Coneixements amplis i actualitzats en el camp de la infermeria oncològica.rn- Excel·lents habilitats de comunicació, comprensió psicològica i alta capacitat empàtica.rn- Capacitat per entendre les preocupacions vinculades a la salut dins del context de l'experiència vital, familiar i social de cada individu.rn- Compromís, motivació i experiència demostrada de treball en equips multidisciplinaris.rn- Capacitat d’iniciativa i treball amb un alt grau d’autonomia/independència d’actuació, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin sorgint.rn- Motivada per acompanyar persones afectades pel càncer i el seu entorn, contribuint en un programa innovador que ha de nodrir-se de les contribucions de diferents disciplines professionals.rn- Interessada en treballar des de models psicològics que potencien el benestar, la psicologia de la salut, l'ajust i adaptació a la malaltia i qualitat de vida en contrast amb un model mèdic de malaltia.rn- Es valorarà molt positivament que hagi tingut experiències rellevants amb organitzacions socials tant de forma professional com voluntària.rn- Capacitat organitzativa, emocionalment sensible i resilient, disposades a contribuir en un entorn de treball emocionalment intens.rn- Capacitat de decisió en entorns complexos i altament professionalitzats.rn- Disponibilitat per viatjar de forma ocasional.rnrnEXPERIÈNCIA:rn- Com a mínim 5 anys d’experiència en el suport directe a persones amb càncer en entorns hospitalaris i/o similars.rn- Experiència, coneixements i habilitats demostrables en relació al suport a persones amb càncer i els seus entorns personals tant a nivell d’atenció individual com en grup.rnrnFORMACIÓ:rnGrau Universitari en Infermeria, amb Màster i /o Postgrau en Infermeria Oncològica.rnLes persones candidates hauran de demostrar que són Infermers / eres Col·legiats/ades.rnrnIDIOMES:rnDomini del català i castellàrnAnglès (es valorarà First Certificate)rnrnOFIMÀTICA:rnUsuari avançat paquet Microsoft office, Internet, videoconferències, xarxes i correu electrònic.rn S'ofereix: rn- Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament.rn- Contracte laboral indefinit a jornada completa.rn- Retribució d’acord a l’escala salarial de la Fundació K?lidarn- Sou Brut/Any a partir de 35.000€rn