Diplomat/ada Universitari/ària en Infermeria (DUI), especialitat Infermeria del treball (INT427-21)

País:
Espanya
Província:
Barcelona
Ciutat:
Barcelona
Empresa:
GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'INTERIOR
Persona de Contacte:
Arantxa Egozcue
Telèfon:
93 551 2000
Adreça electrònica:
svsl.interior@gencat.cat
Plaça vacant:
Infermer/a especialitat Infermeria del treball, laboral B1
Estudis:
Diplomatura o Grau en Infermeria, especialitat en Infermeria del Treball.
Experiència:
• Experiència en serveis de prevenció a l'Administració pública, en serveis de prevenció propis i/o aliens i en altres de la infermeria. • Coneixements de gestió, organització i implantació de sistemes de control i seguiment de la vigilància de la salut.
Tipus de contracte:
Contracte de treball de relleu al 100% de la jornada laboral
Jornada laboral:
Horari: 8 h. diàries
Sou:
Retribució anual bruta: 31.888,20
Observacions:
Requisits:rn• Estar en possessió de la Diplomatura o Grau en Infermeriarn• Estar en possessió de l’especialitat en Infermeria del Treball.rn• Estar en posició del certificat del nivell de suficiència de català C1 o equivalent.rn• Constar inscrit en el registre de l’atur del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)rnrnLes persones interessades que compleixin els requisits d’ocupació del lloc poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae, fins al dia 30/11/2020, a l’adreça de correu electrònic svsl.interior@gencat.cat. A l'assumpte del correu cal especificar la referència de l’oferta INT427/21-Infermer/a, juntament amb el nom i cognoms.rnrnEl procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum. Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova.rnrn