×

Comissió Deontològica

Membres

  • President: David Cámara Liebana
  • Membre de la Junta de Govern: Àngela Vila Vendrell

Membres col·legiades/ts:

  • Natàlia Casas Turró
  • Laura Curós Soy
  • Rufina Espin Sánchez
  • Josep Parra Vega
  • Cristina Serrabassa Funoll
  • Jasmina Rita Sánchez Perdomo

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.