Prova excepcional de l'especialitat familiar i comunitària

Infermera de guardia
Infermera de guardia
Comparteix
13.07.21

S’aproven els criteris comuns sobre format, contingut de les proves, garanties i avaluació, aplicables a la prova objectiva per a l’accés excepcional al títol d’infermera especialista

El passat 8 de juliol, es va publicar la Resolució de 30 de juny de 2021, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual s’estableixen les bases de la convocatòria de la prova objectiva prevista en la disposició transitòria segona del Reial Decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’Infermeria.

En aquesta nova resolució, s’ha tingut en compte l’actual situació epidemiològica que obliga a l’adopció de mesures que garanteixin la seguretat dels participants. A més, aquestes noves bases responen a les noves estructures orgàniques que des del 2009, any que es varen publicar les primeres, les quals han variat o originat de nou.

Actualment queden pendents de realitzar-se les proves corresponents a les especialitats de Familiar i Comunitària i de Medico-Quirúrgica.

Calendari de proves

El calendari de les proves objectives es publicarà a través d’una resolució al BOE.

En el calendari de les proves objectives, els aspirants admesos disposaran d’un màxim de dues convocatòries per a realitzar la prova.

Estructura i contingut de la prova objectiva

La prova objectiva serà escrita i constarà de dues parts:

  1. La primera part consistirà en un qüestionari de 100 preguntes més 10 de reserva, tipus Test. A cada pregunta se li proposaran 5 respostes, de les quals, només una serà vàlida.

Aquesta part tindrà una durada de 2 hores.

Cada resposta correcta valdrà 1 punt i es restaran 0,35 punts per cada resposta incorrecta i es deixaran sense puntuar les preguntes no respostes.

El qüestionari es valorarà sobre una escala de 0 a 100 punts.

  1. La segona part de la prova consistirà en un anàlisi de 5 casos clínics referits a l’especialitat. Cada cas anirà seguit de 5 preguntes amb 5 possibles respostes, de les quals, només una serà la correcta.

Aquesta part tindrà una durada de 1 hora.

En aquesta part es valorarà amb 4 punts cada resposta correcta, es restarà 1 punt per cada resposta incorrecta i es deixaran sense puntuar les preguntes que no es responguin.

El qüestionari es valorarà de 0 a 100 punts, i la puntuació final estarà integrada per la suma de les puntuacions que l’aspirant obtingui en cada cas clínic que es valoraran sobre una escala de 0 a 20 punts cada cas.

Contingut de la prova objectiva

Amb caràcter general, el contingut de la prova objectiva versarà sobre les bases científiques i tecnològiques que es consideren necessàries per a la pràctica actualitzada de l'especialitat d'infermeria que es tracti. Estaran recolzades pel programa formatiu vigent de cadascuna de les especialitat. Estarà incorporat com a annex a la Resolució per la qual es convoquin les corresponents proves.

 

Celebració de la prova

La prova objectiva podrà celebrar-se en modalitat presencial o en modalitat virtual, a la convocatòria de la prova es determinarà quina modalitat s’ha establer.

Avaluació i qualificació final dels aspirants

Un cop celebrada la prova i en el termini de cinc dies hàbils, es faran públiques les plantilles provisionals de les respostes correctes en la pàgina web de el Ministeri d'Universitats.

En el termini de tres dies hàbils a comptar de la publicació de les plantilles provisionals, els aspirants podran presentar les reclamacions. Aquestes reclamacions seran resoltes per la Comissió Avaluadora, que les rebutjarà o estimarà, anul·lant o substituint la resposta que, si escau, consideri necessària i determinant les de reserva que substitueixin les anul·lades si n'hi ha, al temps que ratificarà les que consideri correctes.

Ratificades les respostes correctes, es procedirà a la valoració dels exercicis publicant un llistat amb la qualificació final de cada aspirant. Per ser considerat «apte», la puntuació mínima que s'ha d'obtenir serà de 40 punts en cadascuna de les parts de la prova, sent necessari que s'obtinguin, al menys, 100 punts en la suma de les dues parts que la componen. En cas contrari, l'aspirant serà considerat «no apte».

La Comissió Avaluadora aixecarà acta d'avaluació en la qual constarà la puntuació obtinguda per cada aspirant i la seva avaluació com a «apte» o «no apte» i elevarà la proposta a la Secretaria General d'Universitats per a la concessió del títol als aspirants que hagin resultat avaluats com a aptes i per a la seva denegació als avaluats com a no aptes.

Resolució del procediment

Un cop avaluats els candidats i elevada la proposta per la Comissió Avaluadora, la Secretaria General d'Universitats publicarà la relació provisional d'aspirants que hagin superat la prova. Contra aquesta relació provisional podran presentar reclamacions en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació.

Transcorregut aquest termini, mitjançant resolució del Secretari general d'Universitats, s'aprovarà i publicarà la relació definitiva de resultats, en la qual es resoldran, si escau, les reclamacions presentades i es corregiran els errors materials que haguessin estat advertits.

Contra la resolució definitiva, i de conformitat amb el que preveuen els articles 120 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant el ministre d'Universitats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà des de la publicació.

Expedició dels títols d’especialista

Finalitzat el procediment, el secretari general d'Universitats expedirà el títol corresponent d'Infermer Especialista en el qual s'especificarà l'accés excepcional a l’especialitat.

En el cas que un aspirant reuneixi els requisits establerts per accedir a la prova objectiva corresponent a diversos títols d'especialista, podrà optar a les respectives proves determinades amb aquesta finalitat. No obstant això, només podrà accedir per aquest procediment excepcional a un únic títol d'infermer, o d'Ajudant Tècnic Sanitari, especialista. A aquest efecte, un cop superades, si és el cas, cadascuna de les proves, l'aspirant haurà de notificar a la Secretaria General d'Universitats, el títol d'especialista que desitja obtenir.

Descarrega el pdf de la resolució 

Notícies relacionades