×

Convocatòria d'ajuts per a jornades, congressos i simpòsiums 2024

Comparteix
18.06.24

El Col·legi Oficial d' infermeres i infermers de Girona (COIGI), amb l'objectiu de fomentar la investigació i la producció científica de les infermeres, organitza una convocatòria  d’ajuts per  estimular l'assistència i/o participació dels col·legiats/des a jornades, congressos i simpòsiums organitzats per entitats públiques o privades durant l’any 2024. Els ajusts es destinaran tant a l’assistència com a la participació amb la presentació d’un pòster, comunicació oral o ponència.

Convocatòria

 • Els continguts de les jornades, els congressos o els simpòsiums  que seran objecte d’ajuda han d’estar relacionats amb la professió infermera.
 • Es destinaran un màxim de 10.000 € en els ajuts esmentats.
 • Es concedirà una única ajuda per la assistència i participació  a jornades, congressos i simpòsiums per col·legiat/da i any.
 • Aquest ajut és compatible amb altres ajudes i beques concedides pel Col·legi durant el 2024  i per altres institucions.
 • No es concediran ajuts per l’assistència i/o participació a jornades, congressos, simpòsiums en format en línia, o aquelles establertes merament com a jornades formatives. Es concediran els ajuts per presentació de pòsters i/o comunicacions a jornades, congressos, simpòsiums en format en línia.

Requisits per optar a les ajudes

 • Estar col·legiat/da a Girona, en el moment en què es celebra la jornada / congrés / simpòsium pel qual se sol·licita l’ajut.
 • Estar col·legiat/da a Girona almenys dotze (12) mesos abans de sol·licitar l’ajut.
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions col·legials.
 • Acreditar documentalment que s’ha participat com a assistent o assistent autor d'una comunicació o pòster.
 • No ser membre de la Junta de Govern del COIGI.

Característiques de les jornades / congressos / simpòsiums

 • A les jornades / congressos / simpòsiums, l’assistència o participació als quals s’hagi de referir l’ajuda ha de ser d’interès per ampliar coneixements sobre la recerca infermera o en l’exercici de la professió infermera.

Terminis

 • Les sol·licituds s'han de fer arribar al COIGI entre l’1 de gener de 2024 i el 30 de gener de 2025 i s’hauran de referir a jornades, congressos i simpòsiums celebrats durant el 2024.
 • La concessió i abonament de l’ajut es realitzarà, per acord de la Junta de Govern,  abans del 30 de març de 2025 i  es notificarà per correu electrònic a cada sol·licitant.
 • Serà requisit imprescindible seguir col·legiat a Girona en el moment de percebre l’import de l’ajut, excepte en els casos de trasllats.

Més informació

Annex I Sol·licitud d'ajut

Annex II Declaració jurada d'ajut

 

 

Notícies relacionades